फलफूल किन्नेको भीड

kmnkm"n lsGg]sf] eL8 sfe|]knf~rf]ssf] ag]kfl:yt rf/bf]af6f] rf]sdf zlgaf/ dftftLy{ cf}+zLsf lbg cfdfsf] d'v x]g{ hfgsf nflu kmnkm"n lsGb} . tl:a/ M k]df nfdf, /f;;, ag]kf

काभ्रेपलाञ्चोकको बनेपास्थित चारदोबाटो चोकमा शनिबार मातातीर्थ औंशीका दिन आमाको मुख हेर्न जानका लागि फलफूल किन्दै । तस्बिर : रासस